Teknologi

Eye trackern sitter diskret fast längst ner på datorskärmen. Det är med hjälp av den som ögonrörelserna spelas in under tiden eleven läser en kort text på datorskärmen. 90 gånger per sekund registrerar eye trackern hur ögonen rör sig över texten. Var eleven fäster blicken registreras, hur länge blicken fastnar och var blicken fästs nästa gång registreras också.

När inspelningen är klar får eleven svara på ett par frågor om innehållet och är sedan klar med testet. Medan eleven går tillbaka till klassrummet analyseras läsningen med hjälp av artificiell intelligens, AI, som objektivt och träffsäkert kan se hur eleven läser. Resultatet presenteras överskådligt i Lexplores resultatportal där resultatet kan jämföras över tid och mellan elever, klasser och skolor.

Det finns närmare 5000 vetenskapligt publicerade studier om eye tracking och läsning.

Välforskat område

Eye tracking är en populär metodik inom flera forskningsfält som lingvistik, experimentell psykologi och människa-dator-interaktion. Eye tracking har också visat sig vara ett välkalibrerat instrument för att studera olika aspekter av läsprocessen. Genom att variera olika språkliga egenskaper i texten vet vi att ögonrörelsemätningar kan fånga upp små skillnader i hur hjärnan bearbetar text på både lexikal, syntaktisk och textstrukturell nivå.

 

Vanliga frågor

Fungerar det verkligen?

Ja. Lexplores metod utgår ifrån forskningsstudier på bland annat Karolinska institutet. Där testades och jämfördes metoden med traditionella screeningmetoder med mycket goda resultat.

Läs mer

Hur avspeglar sig läsningen i ögonrörelserna?

Det vi kan se i ögonrörelserna är elevens spontana läsprocess och faktiska läsförmåga. Läsningen är ingen linjär process utan den är uppbyggd av flera processer som samverkar i ett nätverk där de hela tiden påverkar varandra. Ingen del fungerar utan den andra och det gör att en mätning med Lexplore visar en bild av elevens läsning

Hur ser datasäkerheten ut?

Vi använder multifaktor-autentisering, krypterad trafik och sparar personuppgifter i skilda och krypterade databaser inom EU.

Vad är AI?

Med artificiell intelligens, AI, menas oftast datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Läs mer 

Vad är en screening?

En screening är en undersökning som görs av större grupper utan att man i förväg sett några symptom. En mammografiundersökning är en screening, PKU-test på nyfödda likaså men det årliga tandläkarbesöket är också en form av screening. Syftet med en screening är inte att diagnosticera utan att hitta något som kan bli ett problem så att åtgärder kan sättas in så tidigt som möjligt.