Digitalisering, Skolledare

Så möter Lexplore läsa-skriva-räkna-garantin

Från Skolverket kan vi läsa om läsa-skriva-räkna-garantin:

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

  • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
  • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
  • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
  • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat
  • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Ladda ner vår e-guide om läsa-skriva-räkna-garantin

Ladda ner här 

Hur möter Lexplore kraven?

Skolan ska ha ”genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven”.

Det här är lagstadgade krav som behöver genomföras oavsett om skolan använder andra  tester och de kan i dagsläget därför inte bytas ut mot effektivare och tidsbesparande screeningar hur motiverande det än är att göra det.

Lexplore bidrar här med en kompletterande och objektiv bedömning som säkerställer likvärdigheten i bedömningen av elevens läsförmåga.

Skolan ska ha ”gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras”.

Lexplore-skolor har en digital översikt över elevernas läsförmåga och läsutveckling. Genom den tidiga identifieringen av elever som har en svag läsförmåga kan insatser sättas in redan från start med Lexplore Intensiv. Rätt insatser till rätt elever.

Skolan ska ha ”planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder”.

Resultaten från den systematiska lästräning med Lexplore Intensiv talar sitt tydliga språk: skolor som arbetar med Lexplore ser kraftiga förbättringar i elevernas läsförmåga.  De elever som trots lästräningen inte förbättrar sitt resultat behöver en fördjupad kartläggning. Med Lexplore kan antalet elever som behöver utredas minskas betydligt.

Skolan ska ha ”följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat”.

Det systematiska arbetet med screening – insatser – uppföljning med screening säkerställer att skolan uppfyller kravet. Rektor, verksamhets-, skol- och förvaltningschef kan följa arbetet och resultatet av lästräningen utan att en administrativ börda i form av extra dokumentation läggs på läraren. All information finns samlat i resultatportalen.

Skolan ska ha ”överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs”.

Resultatportalen samlar all information om elevens läsutveckling. Informationen är krypterad och i enlighet med GDPR. Den administrativa bördan för läraren minskar då allt är samlat i resultatportalen.

Boka en kort demo för att se hur Lexplore skulle kunna minska den administrativa bördan för dina lärare samtidigt som läsförmågan förbättras hos eleverna.

Boka demo

Relaterade artiklar

Blogg

Digitalisering

Liber och Lexplore inleder samarbete

Liber och Lexplore inleder samarbete för att hitta integrerade lösningar som underlättar undervisning och läsutveckling i klassrummen. Genom ögonrörelsemätning och AI-screening i kombination med det forskningsbaserade Stjärnsvenskabiblioteket, får elever rätt förutsättningar att främja sin läsförmåga.

Blogg

Föräldrar

Att jobba med läsning hemma

Att lära sig läsa är en komplex process som för en del barn går nästan omärkligt medan andra får kämpa lite mer. Oavsett var ditt barn befinner sig i utvecklingen [..]