Föräldrar, Lärare

Tre enkla tips som hjälper en elev med dyslexi

Var uppmärksam från början

Dyslexi är en funktionsnedsättning som är varaktig. Det betyder att en elev som har fått diagnosen dyslexi kommer att fortsätta ha läs- och skrivsvårigheter även senare i livet. Det betyder däremot inte att en elev med dyslexi inte ska träna sin läsning. Tidiga insatser med en systematisk lästräning och träning av avkodningsförmågan i intensiva läsperioder förbättrar läsförmågan för elever med dyslexi. Lexplore Intensiv är utformat för att träna avkodningsförmågan och kan användas för elever som har svårt att läsa oavsett om de har en dyslexidiagnos eller inte.

Ladda ner e-guiden om Lexplore Intensiv 

Sluta inte träna läsning

Den mest effektiva lästräningen för en elev med dyslexi är att låta eleven arbeta med kopplingen mellan bokstavsljud och bokstavsformen. Andra bra sätt är att låta eleven använda sig av flera sinnen när de tränar läsning. Att se, läsa och säga är bra utgångspunkter men glöm inte bort att saker som att känna på bokstävers form också kan hjälpa en elev med dyslexi.

Skilj på lästräning och kunskapsinhämtning

En elev med dyslexi har en nedsättning i förmågan att avkoda ord men den är inte kopplad till intelligens eller andra svårigheter som påverkar inlärningen. Det är därför viktigt att skilja på när eleven ska träna på att läsa och när det handlar om kunskapsinhämtning. När det är dags för undervisning som inte handlar om lästräning så behöver eleven få tillgång till kompensatoriska hjälpmedel som talböcker, rättstavningsprogram, talsyntes och scanner eller läspennor. Då behöver eleven inte lägga kraft på avkodningen utan kan fokusera på att lära sig om ämnet.

 

Relaterade artiklar

Blogg

Lärare

Vikten av ditt arbetsminne

Arbetsminnet kan beskrivas som förmågan att hålla, och arbeta med, information i medvetandet under kortare perioder. Det är arbetsminnet som gör att vi kan arbeta med mer än en tanke [..]